Δήμος Θάσου


Παροχή επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 20-08-2020

Στην παρ. 10.5 της εγκύκλιου 7767/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) της Γ.Γ.Π.Π. προβλέπεται:

«Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πλημμύρες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα. 

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 17/Α΄/1997). Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012 «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου 36 του ν. 2459 – ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997). 

Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» – ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, βάσει της ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για διατάξεων του αρθ.36/Ν.2459/1997», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, γίνεται από τις αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη.
  • Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός τριμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας (τίτλοι ιδιοκτησίας, παραστατικά και στοιχεία λογιστηρίου, στοιχεία νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης κ.α.). Στην περίπτωση μη ύπαρξης πρωτότυπων δικαιολογητικών, εναλλακτικά αναζητούνται και υποβάλλονται στοιχεία και παραστατικά από τους προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην παραγρ 2 του άρθρου 1 της με αρ. 20725/8.979/10-5-2011 εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο
  • Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημία από την θεομηνία, η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των ζημιών συντάσσει πρακτικό εκτίμησης της ζημίας.
  • Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών
  • Κατόπιν των παραπάνω και βάσει των πρακτικών εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση (εδάφ. β παραγρ. 1 άρθρο 3 της ΥΑ 20725/Β.979/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την ΓΔΟΠ/0000811/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 1927/Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) εντός τριμήνου από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, προκειμένου να ολοκληρωθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών οι διαδικασίες έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αποζημίωσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις».

 

Οι αιτήσεις των πληγέντων επιχειρήσεων για επιχορήγηση, κατατίθενται προς την αρμόδια «Επιτροπή εντοπισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών που προκαλούνται από πλημμύρες και λοιπές Θεομηνίες» της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας & Θάσου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή ταλαιπωρίας των δημοτών οι αιτήσεις θα συγκεντρώνονται και από τον Δήμο Θάσου (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου) από τις 09:00 πμ έως 14:00 μμ τις εργάσιμες ημέρες.

 

Τηλέφωνο: 2593350132

E-mail: kkdthassou@hotmail.com

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Pdf)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (Word)