Δήμος Θάσου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στη σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας»

Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στη σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185751).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 291.129,02 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24% (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 464,78 €) και CPV: 45233253-7.

Η περιοχή κατασκευής του έργου είναι τα πεζοδρόμια στη σκάλα Παναγίας στην κοινότητα Παναγίας (Κωδικός NUTS: EL515).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 30.7324.0007).

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.822,58 ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου: www.thassos.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/01/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/01/2022, μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΘΑΣΟΣ, 20/12/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ_ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ_ΣΚΑΛΑΣ_ΠΑΝΑΓΙΑΣ_