Δήμος Θάσου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Α’)

Ο Δικαιούχος Δήμος Θάσου διακηρύττει ότι την 15η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) και την 22α του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου :  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Α’).

Ο κωδικός του έργου της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2021 είναι  2006ΣΕ33000000 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ»  (ΦΑΣΗ Α’) συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό  157.891,71        € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ»  (ΦΑΣΗ Α’), με βάση τη μελέτη με ημερομηνία θεώρησης 15/12/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, ανέρχεται στο ποσό των 158.000,00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 195.920,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.thassos.gr).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα (πρότυπο: έργα κάτω των ορίων)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο:

στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένες σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.160,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Θάσου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 306 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)». και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 330.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2006ΣΕ33000000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Θάσου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αργυρού Δήμητρα (τηλ.: 2593 350161 Φαξ: 25930 22104) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Θάσος, 22/12/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ