Δήμος Θάσου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος 15/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 10549

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα»
Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα».
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 09/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 507.258,06 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24% (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 459,66 €) και CPV: 45221110-6.
Η περιοχή κατασκευής του έργου είναι η ιρλανδική διάβαση στο δρόμο μεταξύ των οικισμών Μαριών και Σκάλας Μαριών (Κωδικός NUTS: EL515).
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΑΜΘ (ΚΑΕ 2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831).
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 10.145,00 ευρώ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου: www.thassos.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/10/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05/10/2020, μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΘΑΣΟΣ, 15/09/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΓΕΦΥΡΑ_ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ_ΠΕΟ_ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ_ΛΙΜΕΝΑ (ΨΟ4ΗΩΡΔ-ΑΞΖ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΦΥΡΑ_ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ_ΠΕΟ_ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ_ΛΙΜΕΝΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ__ΓΕΦΥΡΑ_ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ_ΠΕΟ_ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ_ΛΙΜΕΝΑ_B&W