Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2024 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

    • ΘΕΣΗ 101: Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων Γ ή C κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
    • ΘΕΣΗ 102: Είκοσι τέσσερα (24) άτομα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών  Απορριμματοφόρων
    • ΘΕΣΗ 103: Οκτώ (8) άτομα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101 – 9Ν61ΩΡΔ-ΑΑ3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 102– ΡΤΛΞΩΡΔ-Ψ7Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – 94ΣΞΩΡΔ-64Χ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – 6ΝΓ1ΩΡΔ-Θ1Ν

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 18/05/2024. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2024 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – ΑΔΑ: 9ΓΑ4ΩΡΔ-Ρ7Ο