Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2023 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • ΘΕΣΗ 102: Ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 103: Δέκα οκτώ (18) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / Συνοδών Απορριμματοφόρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102 – ΨΦΡ7ΩΡΔ-ΔΤΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – 6ΠΟΚΩΡΔ-ΙΔΞ

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 06/07/2023. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2023 (ΨΜΟΧΩΡΔ-ΜΦΜ)