Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • ΘΕΣΗ 101: Τρία (3) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων Γ+Ε ή CE κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 102: Έξι (6) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων Γ ή C κατηγορίας (χωρίς  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 103: Τρία (3) άτομα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών  Απορριμματοφόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101- Ψ3Χ1ΩΡΔ-5ΔΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102 – ΨΣΓΝΩΡΔ-ΓΛΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – 6ΧΦΦΩΡΔ-19Ρ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 29/09/2023. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΟΧ 3_2023 (Ψ8ΧΗΩΡΔ-ΣΗΖ)