Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 5/2022 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • ΘΕΣΗ 101: Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 102: Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 103: Δέκα έξι (16) άτομα ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101- 6ΑΙΖΩΡΔ-ΓΓΒ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101- 9ΠΛ7ΩΡΔ-ΗΚΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102 – 6ΦΞΧΩΡΔ-2ΞΖ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102-6Ν3ΩΩΡΔ-6ΞΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 9Δ2ΞΩΡΔ-ΜΝΠ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 26-11-2022. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5-2022 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – 6ΧΛΛΩΡΔ-ΟΝΟ