Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 5/2023 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • ΘΕΣΗ 102: Πέντε (5) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων Γ ή C κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 103: Δώδεκα (12) άτομα ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102 – AΔΑ: ΨΜΒ7ΩΡΔ-ΖΙΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – ΑΔΑ: 6ΒΘ3ΩΡΔ-ΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – AΔΑ: 6ΚΛ6ΩΡΔ-5Ρ7

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 30/12/2023. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5-2023 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – ΑΔΑ: 6ΝΖΜΩΡΔ-ΩΙΔ