Δήμος Θάσου


ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3/2022 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • ΘΕΣΗ 101: Ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε ή CE κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 102: Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΘΕΣΗ 103: Δέκα πέντε (15) άτομα ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 101 – (ΑΔΑ:Ψ5ΓΘΩΡΔ-72Ρ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΗ 102 – (ΑΔΑ: ΨΜΖΩΩΡΔ-8ΦΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 103 – (ΑΔΑ: 65ΠΧΩΡΔ-ΗΝ8)

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 21-07-2022. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3-2022 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – (ΑΔΑ: ΨΒ9ΚΩΡΔ-ΩΝΞ)