Δήμος Θάσου


Πράξη : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724

Κύριος του έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου

Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Θάσου

Πράξη : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού – Λιμεναρίων Θάσου – Δίκτυα Αποχέτευσης (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007724

Άξονας Προτεραιότητας : «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα : «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020

Θεματικός  Στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Συνολικό κόστος Πράξης : 7.657.407,95 €.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Η πράξη αφορά την Β’ Φάση (έργο phasing) της κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 13,000 κατοίκων και της κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων, καθώς και των εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης Λιμεναρίων – Ποτού και Ποτού – εγκατάστασης επεξεργασίας . Το συνολικό μήκος των δικτύων είναι 52,000 m και κατασκευάζονται από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Κατασκευάζονται επίσης τρία αντλιοστάσια λυμάτων, ένα στα Λιμενάρια και δύο στον Ποτό. Το έργο υλοποιείται από τον Δήμο Θάσου για την ΔΕΥΑ Θάσου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Β’ Φάσης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα Υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου Στη Β’ Φάση θα υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες της ΕΕΛ που αντιστοιχούν στο 81,04% του συνόλου των εργασιών.  Συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.876.004,53 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: (Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Καλυβίων) Περιλαμβάνεται η κατασκευή του υπολειπόμενου Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων μήκους 11.280,10 μέτρων. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 915.102,99 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: (Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου) Περιλαμβάνεται η κατασκευή του υπολειπόμενου Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων μήκους 6.998,24 μέτρων. Το υπολειπόμενο τμήμα θα υλοποιηθεί από νέο ανάδοχο λόγω της οριστικής διάλυσης της αρχικής εργολαβίας. Επίσης περιλαμβάνονται και 200 ιδιωτικές συνδέσεις. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 928.239,31 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: (Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού) Αντικαθίσταται από το υποέργο 8.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: (Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου) Αντικαθίσταται από το υποέργο 8.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Σύνδεση Αντλιοστασίων και ΕΕΛ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ Θα καλυφθεί το κόστος σύνδεσης των Αντλιοστασίων και της ΕΕΛ με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000,00 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: 1η Σ.Σ.Ε. της Ε.Ε.Λ. οικισμών Ποτού και Λιμεναρίων Δήμου Θάσου. Πρόσθετες εργασίες προχωρημένης επεξεργασίας λόγω νέας ΑΕΠΟ με αρ.πρωτ.314/16-02-2018. Συνολικήςμη επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 252.061,12 €.

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: (Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου) Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και ΚΑΛΥΒΙΩΝ αποτελείται από το αντλιοστάσιο Α3 και τον καταθλιπτικό αγωγό Κ.3 μήκους 3232,30 m που οδηγεί τα λύματα στον αγωγό ελευθέρας ροής S.1 του εσωτερικού δικτύου λυμάτων του οικισμού του ΠΟΤΟΥ. Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.815,90 m αγωγών, εξωτερικής διαμέτρου Φ315mm και 13 ημιτελή φρεάτια. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.416,40 m αγωγών, ενός αντλιοστασίου και 18 φρεατίων σύμφωνα με νέα μελέτη ολοκλήρωσης. Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και ΠΟΤΟΥ αποτελείται από τα δύο αντλιοστάσια Α1 του συνοικισμού ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και το Α2 του συνοικισμού ΠΟΤΟΥ με τους καταθλιπτικούς αγωγούς Κ-1 και Κ-2 αντίστοιχα. Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.010,60 m σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.043,35 m σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm, 518,75 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm και δύο αντλιοστασίων και 19 φρεατίων. Το αντλιοστάσιο Α1 οδηγεί τα λύματα στην αρχή του αγωγού ελευθέρας ροής S1 του οικισμού του ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-1 μήκους 518,75 m. Το αντλιοστάσιο Α2 οδηγεί τα λύματα στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-2 μήκους 2053,95m. Συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.500.000,00 €.