Δήμος Θάσου


Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ», με Κωδικό ΟΠΣ : 5074953 συνολικού προϋπολογισμού 161.200,00 €