Δήμος Θάσου


Προκήρυξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Προκήρυξη

Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία επικονωνίας:

 Οδός  : ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7

 Τηλ.:  : +30 25930 24025

 Telefax: +30 25930 22104

 E-mail : tydeyath@deyathassou.gr

 Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr

 Κωδικός NUTS: EL515

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr

 3.Κωδικός CPV: 45231300-8.

 4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το δίκτυο ύδρευσης στους οικισμούς Πρίνου και Όρμου Πρίνου δήμου Θάσου περιλαμβάνει:

Α. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ)

Η υδροδότηση του θα γίνει από νέα δεξαμενή στη περιοχή ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΙΑ σε υψόμετρο Η=120.50 m με όγκο 800 m3. Η υδροδότηση της θα γίνει από υφισταμένη γεώτρηση στην περιοχή ΦΤΕΡΟΤΟΥΡΑ.

Το πρωτεύον εσωτερικό δίκτυο έχει 37 αγωγούς και 28 κόμβους. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 8504 m εξωτερικής διαμέτρου Φ160~110. Το εξωτερικό δίκτυο αποτελείται από έναν αγωγό μήκους 680 m και διαμέτρου Φ200. Σε 13 αγωγούς τίθενται στόμια πυρκαγιάς και σε 11 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του οικισμού. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 3 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 5 αεροεξαγωγοί. Στον εξωτερικό αγωγό τοποθετείται ένας αεροεξαγωγός.

Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από σωλήνες με διάμετρο Φ63 συνολικού μήκους 11883 m, 17 φρεάτια διανομής και 40 δικλείδας δευτερεύοντος δικτύου. Η σύνδεση με τον πρωτεύοντα αγωγό γίνεται με τη βοήθεια ΤΑΥ και συστολών με διαμέτρου Φ110 συνολικού μήκους 120 m. Εντάσσονται στο δευτερεύον δίκτυο 3316 m αγωγών του υφισταμένου δικτύου.

Β. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ.

Η υδροδότηση θα γίνει από νέα δεξαμενή στη περιοχή ΣΕΛΛΑΔΙ σε υψόμετρο Η=81.00 m με όγκο 800 m3. Η δεξαμενή αυτή θα έχει την δυνατότητα να υδροδοτήσει και τον οικισμό του ΠΡΙΝΟΥ. Η υδροδότηση της θα γίνει από υφισταμένη γεώτρηση στην περιοχή ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΜΠΩ.

Στην παρούσα φάση θα κατασκευασθεί και προϋπολογίζεται το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ με τον εξωτερικό αγωγό χωρίς την περιοχή του αγροκτήματος. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου, ανέρχεται σε 13114 m εξωτερικής διαμέτρου Φ250~110. Σε 9 αγωγούς τίθενται στόμια πυρκαγιάς και σε 14 δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του δικτύου. Για την εκκένωση του δικτύου τίθενται 3 εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία 4 αεροεξαγωγοί.

Γ. Θα κατασκευασθεί και το τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων. Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί από HD-PE/10PN (Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς).

 

5.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 376.398,35 (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών με προϋπολογισμό 371.534,39 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα

15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.067,26 (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

 6.Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του 4412/2016.

7.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 8.Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 9.Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00) €, που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10.Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

 11.Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 12.Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 11.05.2021, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

 Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 17.05.2021 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

 13.Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 14.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 15.Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (2.397.315,70 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110045). Το μη επιλέξιμο τμήμα (684,30 €) και ο Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της .Ε.Υ.Α. Θάσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15-01-7101 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023 της .Ε.Υ.Α. Θάσου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.

16.Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

 Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233

 Τηλέφωνο: +30 2132141216

 Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

 Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

 17.Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ