Δήμος Θάσου


Προκήρυξη του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»,

προϋπολογισμού 4.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Τηλ.:    : +30 25930 24025
Telefax: +30 25930 22104
E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr
Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr

3. Κωδικός CPV: 45246400.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο σχεδιασμός του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»  περιλαμβάνει:
Την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Σκάλας Καλλιράχης και Σκάλας Σωτήρος και την κατασκευή αντλιοστασίων και εξωτερικών καταθλιπτικών αγωγών για τη μεταφορά των λυμάτων των δύο οικισμών στην θέση της προτεινόμενης Ε.Ε.Λ. Επίσης, περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ύδρευσης του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης που διέρχονται από την Εθνική Οδό Θάσου – Λιμεναρίων (Ε.Ο.69).

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :

  • Υδραυλικών προϋπολογισμού935.393,55 € και Ηλεκτρομηχανολογικών προϋπολογισμού 555.494,60 €, (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %),

 ή

  • Υδραυλικών προϋπολογισμού175.505,88 € και Ηλεκτρομηχανολογικών προϋπολογισμού 315.382,27 €, (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπονται Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ) ποσού 90.031,50 €  σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4412/2016 και αναθεώρηση ποσού 19.080,35 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016

6. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), ποσοστού 3% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας.

7. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

9. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

11. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

13. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών βάση της υπ’ αριθμ. 17127/07.03.2019 απόφαση ένταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη υπ’ αριθμ. 155/16.02.2022 απόφαση τροποποίησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ συνολικού εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης 4.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 51/17.01.2022 4η απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑM: 22REQ010607145, ΑΔΑ: 6ΠΞΝΟΕΥΣ-ΝΝΒ) για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 300.000,00 € για το έτος 2022 και ποσού 4.300.000,00 € για το έτος 2023 (πλέον ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου ΚΑ 15-01-6301 και η υπ. αρ. ΑΑΥ 8 (ΑΔΑ: 91ΜΤΟΕΥΣ-6Μ5, ΑΔΑΜ: 22REQ010607159) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 300.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ΣΑΕ σε βάρος του ενάριθμου έργου ΚΑ 15-01-6301.

17. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

18. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ -1

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ -2

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ -1

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑ -2