Δήμος Θάσου


Προκήρυξη του έργου «Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου»

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου»,

προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με Φ.Π.Α 24%.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Τηλ.:    : +30 25933 50161
Telefax: +30 25930 22104
E-mail  : texnikithasou@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr

3. Κωδικός CPV: 45246400-7.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η πράξη αφορά στην υλοποίηση τεχνικού έργου, αντικείμενο του οποίου είναι  η διευθέτηση του κεντρικού ρέματος Λιμεναρίων Θάσου στο τμήμα που διαρρέει τον οικισμό των Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου. Αναλυτικότερα, θα γίνουν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

Α. Ανοικτή διατομή προτείνεται να κατασκευασθεί σε τμήμα του ρέματος με μήκος που ανέρχεται σε 554 m περίπου.
Η κατασκευή αποτελείται από τα εξής στοιχεία,

  • ΄Οχθες από λιθοδομή σύμφωνα με τη ΠΤΠ Τ62, με επιμελώς αρμολογημένη την πρόσοψη, όπου και θα χρησιμοποιηθούν πέτρες με σχεδόν επίπεδο παρειά. Η λιθοδομή θα  φέρει  κατακόρυφους αρμούς πάχους 5  cm, ανά 15 m.
  • Για την αποστράγγιση της επίχωσης όπισθεν των λιθοδομών τοποθετούνται εγκάρσιοι σωλήνες  από PVC/-41, διαμέτρου Φ63, με ελάχιστη κλίση 5% ανά 10.00  m. Το στόμιο των σωλήνων περιβάλλεται από κοκκώδες υλικό φίλτρου.
  • Κοίτη από σκυρόδεμα πάχους 20 cm κατηγορίας   C20/25  με πλέγμα T131-Β500C,  Το δάπεδο έχει ελαφρά εγκάρσια κλίση (1%) προς το κέντρο ώστε σε περίπτωση μικρής ροής να περιορίζεται το εύρος της.

Β. Κλειστή διατομή χρησιμοποιείται με φειδώ και μόνο στις κάθετες διαβάσεις κεντρικών δρόμων, προτείνεται να κατασκευασθεί σε τμήματα του ρέματος με μήκος που ανέρχεται σε 61 m περίπου.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας και Υδραυλικών με προϋπολογισμό 519.307,48 €, 173.012,79 € και 767.360,71 € αντίστοιχα (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.028,72 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (49.274,00) , που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) προβλέπεται στον Ανάδοχο ποσοστού 5% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

13. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 19/7/2022, ημέρα Τρίτη, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 26/7/2022, ημέρα Τρίτη, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΣΑΕ2021ΕΠ03110058) Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 7326.0086 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Δήμου Θάσου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.

17. Σχετική η με αρίθμ. 3432/14-6-2022 Απόφαση προέγκρισης Δημοπράτησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.

18. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

19. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25933 50161, e-mail: texnikithasou@gmail.com

Ο Δήμαρχος Θάσου
Κυριακίδης Ελευθέριος

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛOΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ