Δήμος Θάσου


Προκήρυξη του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

 • «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 795.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου

Στοιχεία επικονωνίας:

Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7

Τηλ.:    : +30 25930 24025

Telefax: +30 25930 22104

E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr

Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr

Κωδικός NUTS: EL515

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr
 2. Κωδικός CPV: 45231300-8.
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Για το δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών δήμου Θάσου απαιτείται η κατασκευή των παρακάτω επί μέρους δικτύων αγωγών:

1.ΥΠΟΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2

Το  υποδίκτυο 1 θα περιλαμβάνει  2.870μ αγωγών με διαμέτρους Φ63mm, Φ90mm και Φ110mm. Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης μέχρι τον κόμβο 1.2.1, με αγωγούς διαμέτρου Φ160mm και Φ110mm με συνολικό μήκος 432μ.  Επίσης θα τοποθετηθούν συνολικά, δεκατέσσερα (14) φρεάτια δικλείδων, δύο (2) φρεάτια αεραεξαγωγού και δύο (2) φρεάτια εκκενωτή.

Το υποδίκτυο 2 θα περιλαμβάνει 4.100 μ αγωγών με διαμέτρους Φ140 mm, Φ110 mm, Φ90 mm και Φ63 mm. Θα τοποθετηθεί φρεάτιο μειωτή πίεσης. Επίσης θα τοποθετηθούν συνολικά, έντεκα (11) φρεάτια δικλείδων, δύο (2) φρεάτια αεροεξαγωγού, τρία (3) φρεάτια εκκενωτή και τρεις (3) πυροσβεστικοί κρουνοί.

2.ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Το συνολικό του μήκος θα είναι περίπου 963 μ και η εξωτερική διάμετρος Φ140mm. Θα κατασκευασθεί ένα φρεάτιο εκκένωσης και ένα φρεάτιο αεροεξαγωγού.

Επίσης θα κατασκευασθεί και το τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων. Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί από HD-PE/10PN (Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 474,72 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 3.525,28 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

 1. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 3. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.
 4. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων (900,00) €, που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο, ποσού ίσο με εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (118.721,21 €), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
 2. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 3. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 29.10.2021 ημέρα Παρασκευή, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 02.11.2021 ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται ως προς το επιλέξιμο τμήμα (664,185.20 €) από το Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 2, Δράση 6β.11.1 «Επέκταση / Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΣΑΕ2019ΕΠ03110048). Το μη επιλέξιμο τμήμα (130,814.80 €) και ο Φ.Π.Α. δεν θα επιβάλλεται επί των τιμολογίων που θα εκδίδονται βάση του Ν. 4281/2014, αλλά επί των τιμολογίων αυτών πρέπει να αναγράφεται: «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15-01-7102 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικών ετών 2020 και 2021 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233

Τηλέφωνο:  +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

 1. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

 Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3 ΜΕΛΕΤΗ