Δήμος Θάσου


Προκήρυξη του έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)»

Προκήρυξη

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)»,
προϋπολογισμού 149.969,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
Τηλ.:    : +30 25930 22311
E-mail  : perzamanisgiannis@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr

3. Κωδικός CPV: 45241000-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο αφορά την «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)» αρμοδιότητας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ.
Η εκβάθυνση θα γίνει και στις δυο λιμενολεκάνες (ανατολική και δυτική). Η εκβάθυνση θα γίνει σε ομοιόμορφο βάθος έως 6.00 μ. υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Η τράπεζα εκσκαφών θα περιλαμβάνει το χώρο από τα παραλιακά μέτωπα της προκυμαίας και των βραχιόνων έως και την ισοβαθή των -6.00 μ. κατά προσέγγιση. Η εκβάθυνση αυτή θα γίνεται περιοδικά, ώστε να διατηρείται η ορθή βαθυμετρία της λιμενολεκάνης, ή έκτακτα, σε περιπτώσεις ανάλογων με αυτών του Νοεμβρίου του 2019 καιρικών φαινομένων.
Η κατασκευή του έργου της εκβάθυνσης θα γίνει με θαλάσσιες εκσκαφές και απομάκρυνση υλικού από τον πυθμένα με μηχανικά μέσα. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος εκσκαφής είναι η χρήση βυθοκόρου με αρπάγες, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και σε άλλα έργα της περιοχής. Η βυθοκόρος θα ακινητοποιηθεί με άγκυρες μέσα στην λιμενολεκάνη και θα εκτελεί τις εργασίες όταν το ύψος κύματος εντός του λιμένα θα είναι επιτρεπτό. Η απόθεση του υλικού μπορεί να γίνει είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα, ανάλογα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η εκβάθυνση θα γίνει και στις δυο λιμενολεκάνες (ανατολική και δυτική). Λόγω του ότι δεν είναι απολύτως γνωστή η σύσταση του πυθμένα εικάζεται ότι σε ποσοστό 75% είναι μικρής συνεκτικότητας και σε ποσοστό 25% μέτριας συνεκτικότητας.
Η εκβάθυνση θα γίνει σε ομοιόμορφο βάθος έως 6.00 μ. υπό την επιφάνεια της θάλασσας. Η τράπεζα εκσκαφών θα περιλαμβάνει το χώρο από τα παραλιακά μέτωπα της προκυμαίας και των βραχιόνων έως και την ισοβαθή των -6.00 μ. κατά προσέγγιση, εντός του χώρου που καθορίζεται στο Διάγραμμα βαθυμετρικής αποτύπωσης λιμενολεκάνης λιμανιού του Παραρτήματος, μεταξύ των σημείων π11-π9-π15-π14 (δυτική λιμενολεκάνη) και π17-π16-π33-π18 (ανατολική λιμενολεκάνη).

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Λιμενικών με προϋπολογισμό 468,54 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.474,20 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (2.369,37) €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 22/11/2022, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 29/11/2022 και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

17. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: gramty@thassos.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Θάσου
Μανίτσας Δημήτριος

 

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ