Δήμος Θάσου


Προκήρυξη του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»,
προϋπολογισμού 1.575.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου
Στοιχεία επικονωνίας:
Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Τηλ.:    : +30 25930 24025
Telefax: +30 25930 22104
E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr
Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr
Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr

3. Κωδικός CPV: 45231300.

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο σχεδιασμός του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»  περιλαμβάνει:

  1. τον καταθλιπτικό εξωτερικό αγωγό ύδρευσης από PE 100, διαμέτρου DN 200 – 16 at, μήκους 1.355 μέτρων, από τη  γεώτρηση Ραχωνίου έως τη σύνδεσή του με το διατηρούμενο τμήμα του εξωτερικού αγωγού από PE 100, διαμέτρου DN 160 – 16 at, με τα απαιτούμενα τέσσερα (4) φρεάτια ελέγχου, τρία (3) φρεάτια εκκένωσης και δύο (2) φρεάτια αεροεξαγωγών.
  2. Το διατηρούμενο τμήμα του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από PE 100, διαμέτρου DN 160 – 16 at, μήκους 1.163 μέτρων με την προσθήκη τριών (3) φρεατίων ελέγχου, δύο (2) φρεατίων εκκένωσης και τριών (3) φρεατίων αεροεξαγωγών.
  3. τον καταθλιπτικό εξωτερικό αγωγό ύδρευσης από PE 100, διαμέτρου DN 200 – 16 at, μήκους 9.466 μέτρων, από τη  σύνδεσή του με το διατηρούμενο τμήμα του εξωτερικού αγωγού από PE 100, διαμέτρου DN 160 – 16 at, έως τη δεξαμενή Σκάλας Καλλιράχης με τα απαιτούμενα  δεκαπέντε (15) φρεάτια ελέγχου, δεκαέξι (16) φρεάτια εκκένωσης και δεκαέξι (16) φρεάτια αεροεξαγωγών.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 571.329,87 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 3.670,13 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριάντα μία χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (31.500,00). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) προβλέπεται στον Ανάδοχο ποσοστού 4%    επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

13. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 12 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 19 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη, και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2022ΣΕ27510045) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15-01-6401 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 και 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.

17. Σχετική η με αριθμ 5466/23.05.2022 Απόφαση προέγκρισης Δημοπράτησης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

18. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

19. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

 Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ