Δήμος Θάσου


Προκήρυξη του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου:

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου
Στοιχεία επικοινωνίας:
Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Τηλ.:    : +30 25930 24025
Telefax: +30 25930 22104
E-mail  : tydeyath@deyathassou.gr

Ιστοσελίδα: https://www.thassos.gr

Κωδικός NUTS: EL515

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): https:// thassos.gr

3. Κωδικός CPV: 45231300-8.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το δίκτυο ύδρευσης στους οικισμούς Πρίνου και Όρμου Πρίνου δήμου Θάσου περιλαμβάνει:

Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών  ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ και  ΚΑΛΥΒΙΩΝ   αποτελείται  από το αντλιοστάσιο  Α3  και τον καταθλιπτικό αγωγό  Κ.3 μήκους 3232,30 m  που  οδηγεί τα λύματα  στον Αγωγό ελευθέρας ροής S.1 του εσωτερικού δικτύου λυμάτων του οικισμού του ΠΟΤΟΥ.

Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.815,90 m  αγωγών, εξωτερικής διαμέτρου Φ315mm και 13 ημιτελή φρεάτια. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.416,40 m αγωγών, ενός αντλιοστασίου και 18 φρεατίων σύμφωνα με  νέα μελέτη ολοκλήρωσης.

Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των συνοικισμών ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και ΠΟΤΟΥ  αποτελείται  από τα δύο αντλιοστάσια Α1 του συνοικισμού ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ και το Α2  του συνοικισμού ΠΟΤΟΥ με τους καταθλιπτικούς αγωγούς Κ-1 και Κ-2  αντίστοιχα.

Από την διαλυθείσα εργολαβία έχουν κατασκευασθεί 1.010,60 m  σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm. Απαιτείται η κατασκευή ακόμη 1.043,35 m σωλήνων, εξωτερικής διαμέτρου Φ400mm, 518,75 m σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου Φ160mm και δύο αντλιοστασίων  και 18 φρεατίων.

Το αντλιοστάσιο Α1 οδηγεί τα λύματα στην αρχή του αγωγού ελευθέρας ροής S1 του οικισμού του ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-1 μήκους 518,75 m. Το αντλιοστάσιο Α2 οδηγεί τα λύματα στις  εγκαταστάσεις του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ, με τον καταθλιπτικό αγωγό Κ-2 μήκους 2053,95m.

Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί από HD-PE/10PN (Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς).

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλικών με προϋπολογισμό 096,54 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9 %), Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 382.644,50 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9 %) και σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών με προϋπολογισμό 229.959,70 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 18 % και απρόβλεπτα 9 %) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται επιπλέον αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.299,26 € (επιλέξιμες δαπάνες) σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

6. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Έγκυρη συμμετοχή: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000,00). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10 Χορήγηση προκαταβολής προβλέπεται στον Ανάδοχο έως 15%, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, τοπική ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 5 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και τοπική ώρα 10:00 π.μ.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2017ΣΕ27510061). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κωδ. Αρ.: 15-01-6009 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8.3 της Διακήρυξης.

16. Σχετική η με αριθμ 13320/23.12.2021 Απόφαση προέγκρισης Δημοπράτησης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

17. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Διεύθυνση:  Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.18233
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

18. Πληροφορίες: Παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, τηλ. 25930 24025, e-mail: tydeyath@deyathassou.gr

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

 Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ