Δήμος Θάσου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΘΑΣΟΥ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δόμησης

Ταχ. Δ/νση: Πιερ ντε Βαμπέζ 640 04 ΘΑΣΟΣ

ΤΗΛ: 25933 50100  / FΑΧ: 25930 23470

e-mail: dimos@thassos.gr /url: www.thassos.gr
Θάσος, 25/10/2016

Α.Π.: 13961

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Θάσου στην Κύρωση δικτύου Κοινοχρήστων χώρων στον Οικισμό Κάστρου Λιμεναρίων, καλούνται οι κύριοι ή νομείς ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή του Κάστρου Λιμεναρίων να υποβάλλουν στο Δήμο Θάσου και στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμεναρίων τη δήλωση ιδιοκτησίας της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν1337/83 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου  6 του Ν2242/94 ΦΕΚ 162 Α  μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στις εφημερίδες. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται:

1.Τίτλο κτήσης του ιδιοκτήτη και τα διαγράμματα που το συνοδεύουν. Εάν η ιδιοκτησία αποκτήθηκε μετά τις 28-05-2014, αντίγραφο τίτλου ή τίτλων, με πιστοποιητικό μεταγραφής και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη στις 28-05-2014.

  1. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών διεκδικήσεων και κατασχέσεων.
  2. Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξεις αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιές συμβάσεις δανείων και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αδιάκοπη 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου).

 

Πληροφορίες: Δήμος Θάσου κα Σωτηρέλη Θωμαή 25933 50138

 Για να κατεβάσετε ηλεκτρονικά τη δήλωση ιδιοκτησίας πατήστε ΕΔΩ

 

Για το Δήμο Θάσου

Χαράλαμπος Πεταμίδης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

Add a comment

You must be logged in to comment.