Δήμος Θάσου


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ4/2022 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ Σχολικές Καθαρίστριες

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Θάσου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡ. 2022

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από τις 20/8/2022 και λήγει στις 23/8/2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: dpatira@thassos.gr