Δήμος Θάσου


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ4/2023 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17)
ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θάσου.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Σχολικών Καθαριστριών ΣΟΧ4 2023-2024 (ΨΓΞΤΩΡΔ-0Μ1)

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης
ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από τις 22/8/2023 και λήγει
στις 23/8/2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
email: dpatira@thassos.gr