Δήμος Θάσου


Πρόθεση ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θάσο

Ο Δήμος Θάσου, κατόπιν προφορικών αιτημάτων πολιτών του, εξετάζει τη δυνατότητα ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θάσο.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Κατόπιν επικοινωνίας του Δήμου Θάσου με τις αρμόδιες υπηρεσίες, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ίδρυσης είναι η αρχική πρόθεση εγγραφής ικανού αριθμού μαθητών τα επόμενα χρόνια.

Προς τούτο ο Δήμος Θάσου καλεί του ενδιαφερόμενους, όπως δηλώσουν εγγράφως την αρχική τους πρόθεση παρακολούθησης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θάσο στο Γραφείο του Δημάρχου Θάσου στο Δημαρχείο Θάσου (E-mail: mayor@thassos.gr ). Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972021221 Καραβούζης Στυλιανός.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής απαιτείται να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Δ/νση κατοικίας).