Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 03-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 30 -7-2020
Αριθ. πρωτ. : 8487
Αριθ. Συνεδρ.:26η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

2. «Περί αποδοχή η μη δωρεάς ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Πύργο) DELL OPTILEX 780 στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

3. « Περί έγκριση η μη 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2020, του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : « Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»
( Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ )

4. «Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ‘’Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα»’’
(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

5. «Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου ‘’Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα»’’
(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης)

6. «Περί έγκρισης η μη της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου ».
(Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου )

7. «Περί Τριμηνιαίας Έκθεσης Β Τριμήνου 2020 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου έτους 2020».
(Εισηγητής : Προϊστάμενος Οικονομικής Επιτροπής)

8. «Περί έγκρισης ή μη, του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου για το Οικονομικό Έτος 2019».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

9. «Περί έγκρισης ή μη μετάβασης Δημάρχου για συμμετοχή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

10. «Περί αποδοχή η μη δωρεάς 9 τεμ. φωτιστικών Οδοφωτισμού τύπου LED στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

11. «Περί έγκρισης ή μη χρονοδιαγραμμάτων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

12. «Περί έγκρισης ή μη χρονοδιαγραμμάτων για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ” ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής : Δήμαρχος )

13. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΑΣΟΥ» σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.».
(Εισηγητής : Γεωργίτση Παναγιώτα )

14. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου» σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής : Γεωργίτση Παναγιώτα )

15. « Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών της αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου» σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ87600000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την αριθ πρωτ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω έκτακτης ανάγκης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής : Γεωργίτση Παναγιώτα )

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Στρατηγέντας Σωτήριος