Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 01-11-2021

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α     

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 Θάσος, 21/10/2021                         

Αριθμ.πρωτ..:16346

Αριθμ.Συνεδρ.1η       

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς :

Ως η συνημμένη κατάσταση

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και ισχύει από 19/07/2020

 

Καλείστε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1-2 του Ν.4635/2019 λήψης απόφασης και με συμμετοχή των 2/3 των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [(ΦΕΚ 55/ Α’ /11.03.2020) κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID19), που θα γίνει την Δευτέρα στις 01 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σχετικά με το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θάσου έτους 2022.
  2. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2022.
  3. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σχετικά με το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ