Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

Ο Δήμος Θάσου, ενδιαφέρεται να προβεί στην εργασία με τίτλο «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου». ως  εξής:

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑ- ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
    ΔΑ ΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ   24% ΜΕ ΦΠΑ
1 «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» Υπηρεσία 1 6.451,61 6.451,61 1.548,39 8.000,00
               
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ           8.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί  η υπ’ αριθ. Α/152/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία έως και 27-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. η οποία θα είναι σύμφωνη με τις από 03-06-2022, τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας μας τις οποίες και σας επισυνάπτουμε με την παρούσα

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον η προσφορά σας, αφορά στο σύνολό της δαπάνης, μη ήσσονος αξίας, ήτοι άνω των 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019   Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4782/2021 άρθρο 53 παρ α, ισχύουν τα εξής:

«Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά»

 Ο Δήμαρχος Θάσου

 Ελευθέριος Κυριακίδης

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ