Δήμος Θάσου


Πρόσκληση επείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25-06-2021 (16η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 25-06-2021
Αριθ. Πρωτ.:  9624
Αριθ. Συνεδρ.: 16η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
  2. Το έκτακτο αφορά την ανάγκη αναμόρφωσης κωδικών του προϋπολογισμού που αφορούν άμεσες ενέργειες καθώς αφορά την έναρξη της περιόδου ναυαγοσωστικής κάλυψης που ξεκινά 22-6-2021 και η απόφαση της σχετικής χρηματοδότησης εκδόθηκε στις 18-6-2021.

Σας προσκαλούμε

να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη-κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ σήμερα 25/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 165/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος