Δήμος Θάσου


Πρόσκληση επείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2021 (24η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 15-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 16087
Αριθ. Συνεδρ.: 24η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
  2. Το έκτακτο αφορά την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κοινοποιήθηκε στον Δήμο Θάσου στις 11-10-2021.

Σας προσκαλούμε

σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών σήμερα Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 11:30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής  τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
  2. Περί έγκρισης ή μη της παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος