Δήμος Θάσου


Πρόσκληση επείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10-06-2021 (14η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-06-2021
Αριθ. Πρωτ.:  8703
Αριθ. Συνεδρ.: 14η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
  2. Το έκτακτο αφορά την ανάγκη αύξησης ισχύος του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό Σκάλα Ποταμιάς Θάσου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια κατά την θερινή περίοδο .

Σας προσκαλούμε

σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ σήμερα Πέμπτη 10/06/2021 και ώρα 11:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής  τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ).

 

  1. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος