Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-06-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 02-06-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8202
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) , την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) )  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  την Δευτέρα 07/06/2021 και ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 11 μηκοτομής της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Τσαΐρια Λιμένα του Δήμου Θάσου (ΟΤ 208, 209, 210, 213).

2. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ: 7964/28-05-2021 αιτήσεως του κ. Καρατάσιου Σταύρου του Δημητρίου.

3. Περί πεζοδρόμησης του παραλιακού Δημοτικού χώρου στο Δ.Δ. Σκάλα Ραχωνίου, από το Ξενοδοχείο Μπαμπατζίκου έως το Δημοτικό Καλογερικό κτήριο.

4. Περί εξετάσεως της αιτήσεως του Καλούδη Βασίλειου, ιδιοκτήτη του καταστήματος «ΚΑΦΕ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΤΙ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος