Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23-07-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 19-07-2021
Αριθ. Πρωτ.: 11117
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) , την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) )  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  την  Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 77 του χαρακτηρισμένου ως προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Λιμένα του Δήμου Θάσου.

2. Θεώρηση ερυθράς σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Σωτήρος του Δήμου Θάσου (ΟΤ38 στην υπο σύνταξη ΠΕ στο στάδιο της ΄Β Ανάρτησης).

3. Περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδού στο ΟΤ40 του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου.

4. Αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος οδού στον οικισμό Ποτού του Δήμου Θάσου.

5. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «BEACH BAR AMMOUDA» ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στην θέση Ψιλλή Άμμος Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

6. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, στη Σκάλα Ποταμιάς Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

7. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου, στη Σκάλα Καλλιράχης Τοπικής Κοινότητας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου.

8. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Φωτίου, στην Ποταμιά της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος