Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11-10-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 06-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 15472
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών την  Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» με την επωνυμία «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΓΗΣ» ιδιοκτησίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ στο Θεολόγο του Δήμου Θάσου.

2. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον ΚΕΛΑΪΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Νικολάου, στον Πρίνο της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος