Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 02-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 18843
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών την  Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στο ΟΤ40 του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου.

2. Θεώρηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή του ΟΤ119 του οικισμού Πρίνου του Δήμου Θάσου

3. Περί έγκρισης ή μη πρωτόκολλου Διοικητικής Αποβολής σε περιοχή του οικισμού Καλλιράχης που προορίζεται για χώρος νεκροταφείων.

4. Έγκριση διακοπής ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» με διακριτικό τίτλο «QUEEN BEE» ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ που βρίσκεται στη Σκάλα Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

5. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον ΚΟΥΤΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Σκάλα Πρίνου της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου.

6. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 13016/24-8-2021 αίτησης της κας Σκληρού Μαρίας.

7. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 12937/19-08-2021 αίτησης της κας Ασβεστά Αντωνίας.

8. Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 5/2020 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Λιμεναρίων.

9. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο «Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία του οικισμού Λιμένα Θάσου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος