Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 23-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 21054
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών την  Τρίτη 28/12/2021 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση της αρ. 42/2021 (αρ.πρωτ.: 19628/10-12-2021) απόφασης Επιροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την επιχείρηση “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” με διακριτικό τίτλο “QUEEN BEE” ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ που βρίσκεται στη Σκάλα Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

2. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων της ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑ-ΝΑΓΙΩΤΑΣ της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς του Δήμου Θάσου.

3. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων (κατασκευή αγωγού όμβριων) του “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROYP IKE”.

4. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων (κατασκευή πεζο-δρομίων και ραμπών ΑΜΕΑ) του “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROYP IKE”.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος