Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24-01-2022 (1η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 19-01-2022
Αριθ. Πρωτ.: 1460
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μάριο Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών την  Δευτέρα 24/01/2022 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Περί θέσπισης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πρίνου Δήμου Θάσου.

3. Έκφραση γνώμης επί της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11849/29-07-2021 αίτησης του κ. Τσώμου Σωτήριου.

4. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης κατασκευής πεζοδρομίων της “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ GROYP ΙΚΕ”.

5. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στον οικισμό Δα-σύλλιο Πρίνου Θάσου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος