Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-03-2022 (2η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 23-03-2022
Αριθ. Πρωτ.: 8480
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μάριο Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών την  Τρίτη 29/03/2022 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θάσου.

2. Εξέταση ένστασης για την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 104α του οικισμού Λιμένα Δήμου Θάσου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

3. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή του ΟΤ14 του οικισμού Σκάλας Καλλιράχης του Δήμου Θάσου.

4. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ32 του οικισμού Λιμένα του Δήμου Θάσου.

5. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην Σκάλα Πρίνου της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου.

6. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος με την επωνυμία «BEACH BAR AMMOUDA» ιδιοκτησίας ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στην θέση Ψιλλή Άμμος Θεολόγου του Δήμου Θάσου.

7. Περί εξετάσεως του υπ’ αριθ. πρωτ. 3529/10-02-2022 αιτήματος του κ. Μπουκάλη Μιχαήλ.

8. Περί εξετάσεως της αιτήσεως θεραπείας – αιτήσεως ανάκλησης της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

9. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 3639/11-2-2022 αιτήσεως θεραπείας της κ. Χατζηδημητρίου Χριστίνας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος