Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-06-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                          

ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ                                                                                

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                        

 

Θάσος, 29-06-2022     

Αριθ. Πρωτ.: 16241   

Αριθ. Συνεδρ.: 6η

 

                                                                                                                                                         

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο

κ. Μαριό Δημήτριο

κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 που θα γίνει την Τετάρτη 29/6/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης ή μη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Θάσου.

Μετά από μακρά διαβούλευση, αποτυπώθηκαν οι θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (excel) στο Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Θάσου. Λόγω απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από την ΔΕΔΔΗΕ, την Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου και των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και του γεγονότος ότι σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211/22.03.2022 (Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΦΕΚ 1390/24.03.2022 τεύχος Β’) είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), έως και την 30.6.2022, προτείνεται η άμεση λήψη απόφασης.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου (ds.thassos@gmail.com) ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και την ψήφο σας.

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              

Τσολάκης Σταύρος