Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17-01-2023 (1η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 13-01-2023
Αριθ. Πρωτ.: 653
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει την Τρίτη 17/1/2023 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θάσου.

2. Περί προσωρινής ή μη διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας Τσιακυρίδου Πηνελόπης του Δημητρίου, που βρίσκεται στη Θάσο Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος