Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07-07-2023 (10η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 07-07-2023
Αριθ. Πρωτ.: 12197
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Παρασκευή 07/07/2023 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 9620/30-05-2023 αιτήσεως.

2. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 11273/20-06-2023 αιτήσεως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος