Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17-07-2023 (11η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 17-07-2023
Αριθ. Πρωτ.: 13098
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο
κ. Μαριό Δημήτριο
κα. Κυριατζίδου Παναρετου Χαρίκλεια

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει τη Παρασκευή 21/07/2023 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ Δ. ΘΑΣΟΥ».

2. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στον Ποτό Θάσου».

3. Έκφραση γνώμης επί της με Α.Π. 7075/27-4-2023 αίτησης του κ. Δημητριάδη Ιωάννη.

4. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου στη Σκάλα Παναγίας (παραλία Χρυσής Αμμουδιάς) Θάσου του Δήμου Θάσου.

5. Περί προσωρινής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μέχρι τις 03:00 π.μ. –αορίστου χρόνου, του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «MANDRAGORAS» ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΛΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ιωάννη στη Σκάλα Ποταμιάς Θάσου του Δήμου Θάσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος