Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 13-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12088
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ
κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

Μετά την ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, της από 26/8/2020 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία κοινοποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 9267/20-08-2020 πρόσκληση συνεδρίασης καλείσθε να προσέλθετε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κωνσταντίνου Συκούδη με την επωνυμία «ΓΟΡΓΟΝΑ».
2. Περί έγκρισης ή μη υψομετρικής μελέτης οδού στο ΟΤ24 του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου.
3. Περί χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας Γούτα Σωτηρίου του Κυριάκου, στο Λιμένα της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου του Δήμου Θάσου.
4. Περί ανάκλησης ή μη σφράγισης καταστήματος ΚΥΕ Πάγκαλου Γεωργίου.
5. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προέγκριση ίδρυσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στο Λιμένα του Δήμου Θάσου.
6. Περί έγκριση επιβολής: α) διοικητικού προστίμου ύψους εξακοσίων ευρώ (600€) και β)οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΤΟΡΟ» ιδιοκτησίας SIMEONOVA SASHKA του Avramova που βρίσκεται στην Παναγία του Δήμου Θάσου, στερούμενο γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7. Περί έγκριση ή μη α) επιβολής διοικητικού προστίμου ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200 €) και β) επανασφράγισης της επιχείρησης «ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΥ (BAR)» με το διακριτικό τίτλο «MARBLE BEACH» ιδιοκτησίας ΜΑΞΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που βρίσκεται στη θέση Σαλιάρα-Παναγίας του Δήμου Θάσου, λόγω παραβίασης σφράγισης καταστήματος και λειτουργίας αυτού χωρίς την υποβολή γνωστοποίησης.

8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. πρωτ.: 9210/18-08-2020 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Φ. ΚΟΡΚΑΡΗ- Π. ΚΟΡΚΑΡΗ Ο.Ε.» με θέμα « Ανάκληση της υπ’ αριθ. 56/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου. Δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της σφράγισης σε κατάστημα της αιτούσας στην Παναγία Θάσου».

9. Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αριθ. 4888/26-05-2020 απόφασης με την οποία αποφασίστηκε η σφράγιση του καταστήματος της Χατζηδημητρίου Χριστίνας του Λεωνίδα.

10. Περί ανάκληση ή μη της αρ. 59/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία αποφασίστηκε η οριστική σφράγιση του ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΒΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου στην παραλία Αλυκής Θεολόγου Θάσου.

11. Περί γνωμοδότηση για έκτακτη κάρπωση για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στην περιοχή κεραιών ΟΤΕ-ΤV στο Υψάριο έως το λατομείο της «Φυσικοί Λίθοι ΙΚΕ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος