Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 22-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 15467
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Περί καθορισμού γραμμής δόμησης στην ιδιοκτησία Φειδοπούλου Άννας στον οικισμό Σκάλας Πρίνου Δήμου Θάσου.

2.Περί γνωμοδότησης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6472/23-06-2020 αίτησης κας Καρακατσάνη Μαρίας.

3.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου.

4.Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5.Περί έγκρισης ή μη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Ο.Τ. 94 (Κ.Χ.) στον οικισμό Σκάλα Ποταμιάς.

6.Περί έγκρισης επιβολής : α) διοικητικού προστίμου ύψους εξακοσίων ευρώ (600 €) και β) οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΤΟΡΟ» ιδιοκτησίας SIMEONOVA SASHKA του Avramova που βρίσκεται στην Παναγία του Δήμου Θάσου, στερούμενο γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος