Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Θάσος, 25-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 864
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο
κ. Πυρήνα Ευστράτιο
κ. Μάριο Δημήτριο
κ. Πιπίνη Δημήτριο
κ. Ψαλίδα Νικόλαο
κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
σας προσκαλούμε
σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4)  την Παρασκευή  29/01/2021 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κατάρτισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θάσου.

2. Περί καθορισμού γραμμής δόμησης στην ιδιοκτησία Φειδοπούλου Άννας στον οικισμό Σκάλας Πρίνου Δήμου Θάσου.

3. Περί έγκρισης ή μη υψομετρικής μελέτης οδού σε περιοχή του οικισμού Ποτού του Δήμου Θάσου.

4. Περί έγκρισης ή μη υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή των ΟΤ12, ΟΤ17 και Χώρου Ξενοδοχείων του οικισμού Δασύλλιο Πρίνου του Δήμου Θάσου.

5. Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ : 7675/14-07-2020 αιτήσεως της Καζάνα Ειρήνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τσολάκης Σταύρος