Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16-04-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                          

ΔΗΜΟΣ   ΘΑΣΟΥ                                                                                

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Θάσος, 12-04-2021

Αριθ. Πρωτ.: 5544   

Αριθ. Συνεδρ.: 3η                                                                                                                                                                                      

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Μάριο Δημήτριο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

 

σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) , την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) )  και το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  την Παρασκευή  16/04/2021 και ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί λήψης απόφασης για τη δημοπράτηση ή μη Τμημάτων Αιγιαλού Δήμου Θάσου.

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

               

Τσολάκης Σταύρος