Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24-07-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Θάσος, 20-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7949

ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 6η

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ

κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

κ. Πυρήνα Ευστράτιο

κ. Πιπίνη Δημήτριο

κ. Ψαλίδα Νικόλαο

κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

σας προσκαλούμε

σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020)   την Παρασκευή 24/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης ή μη επιβολής : α) διοικητικού προστίμου ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400 €) και β) οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΤΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ALIKI BEACH» ιδιοκτησίας Βαϊτση Χρυσούλα – Παύλου που βρίσκεται στις Αλυκές Δήμου Θάσου, λόγω υποβολής γνωστοποίησης χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης.
 2. Περί ενοικίασης Δημοτικής Δασικής έκτασης δύο χιλιάδων (2.000,00) τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Περιστέρες Άη Μάτης Μαριών.
 3. Γνωμοδότηση σχετικά με την αριθμ. 10/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Θεολόγου, για την απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.
 4. Έκφραση γνώμης επί της με Α.Π. 4428/12-05-2020 αίτησης του κ. Κουκούδη Ιωάννη.
 5. Περί γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμεναρίων Θάσου.
 6. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας Γαρουφαλιά Άννα του Δημητρίου, στη Σκάλα Ποταμιάς Τοπικής Κοινότητας Θάσου.
 7. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας Παπακώστα Μάριου του Ιωάννη, στην Σκάλα Ποταμιάς Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου.
 8. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας Τουρλούμη Δημητρίου του Χρήστου, στην Σκάλα Ποταμιάς Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου.
 9. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 01:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας Ελευθερίου Μαρία του Εμμανουήλ, στην Σκάλα Καλλιράχης Τοπικής Κοινότητας Καλλιράχης Θάσου.
 10. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας Λαλίκος Παναγιώτης του Κυριάκου, στον Ποτό Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου Θάσου.
 11. Χορήγηση άδειας ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής μέχρι τις 03:00 πρωινής στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Αθανασίου, στην Σκάλα Ραχωνίου Τοπικής Κοινότητας Ραχωνίου Θάσου.
 12. Περί ανάκλησης ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με την επωνυμία «ΓΛΑΡΟΣ» ιδιοκτησίας Τσαφκοπούλου Ευθυμία που βρίσκεται στην Αλυκή Θεολόγου του Δήμου Θάσου.
 13. Περί γνωμοδότησης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 10314/04-09-2018 αιτήσεως της Δ.Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  Τσολάκης Σταύρος