Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 02-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 29-10-2020
Αριθ. πρωτ. 12829
Αριθ. Συνεδρ.: 40η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 2η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Ζαφάρογλου Γεώργιος)

3.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 04 στο ΟΤ 40Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Σωτηρέλη Θωμαή)

4.« Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών η πρόσκαιρων αναγκών».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

5.« Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας «ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ », λόγω έκτακτης ανάγκης και έγκρισης ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘‘Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα’’»
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης ή μη της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ. έτους 2020».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος