Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 12-11-2020
Αριθ. πρωτ. 13576
Αριθ. Συνεδρ.: 42η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
( Εισηγητής : Δήμαρχος )

2. «Περί «Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 3ου τριμήνου Οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
( Εισηγητής : Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ )

3. «Περί τροποποίησης η μη της αριθμ. 10865/20-9-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005592568 2019-09-20) με τίτλο «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευση διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου ».
( Εισηγητής : Επιτροπή Παραλαβής της ΔΕΥΑΘ )

4. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις δρόμων Δ.Δ Ποταμιάς, έγκρισης ή μη της αριθ 2037/2020 μελέτης του έργου».
( Εισηγητής : Τσολάκης Σταύρος )

5. «Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Γ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2020» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
( Εισηγητής : Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» )

6. «Περί έγκρισης ή μη της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Θάσου»
( Εισηγητής : Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» )

7. « Περί τροποποίηση της υπ. αριθμ. 229/20-10-2020 Απόφασης με θέμα: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης για το έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πρίνου Θάσου», ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της».
( Εισηγητής : Δήμαρχος )

8. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΖΑΒΗΤΙ’’».
( Εισηγητής : Τσολάκης Σταύρος )

9. «Περί αποδοχής ή μη δωρεάς δασοτεχνικής μελέτης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου».
( Εισηγητής : Τσούπρα Στέλλα )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος