Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 07-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-12-2020
Αριθ. πρωτ. 14550
Αριθ. Συνεδρ.: 45η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 7η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.», για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2021 »
(Εισηγητής:  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου)

2. «Περί Κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.» οικονομικού έτους 2021
(Εισηγητής:  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου)

3. «Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία για το έτος 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. « ΔΗ.Κ.Ε.Θ.».
(Εισηγητής:  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου)

4. «Περί εγκρίσεως η μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2020».
(Εισηγητής:  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου)

5. «Περί έγκρισης ή μη της ανάθεσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ» μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
(Εισηγητής:   Επιτροπή)

6. «Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης – παράτασης της αριθ 50331/08-05-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
(Εισηγητής:  Δήμαρχος  )

7. «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».
(Εισηγητής:  Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος