Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 10-12-2020
Αριθ. πρωτ. 14871
Αριθ. Συνεδρ.:48η

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 14η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

1. «Περί διαγραφής η μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Πατήρας Νικόλαος)

2. «Περί Κατάρτισης Στοχοθεσίας έτους 2021 του Δήμου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2021».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

3. «Περί έγκρισης ή μη της 9ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου , οικονομικού έτους 2020».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

4. «Περί Κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου , οικονομικού έτους 2020».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

5. «Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος προϋπολογισμού οικ έτους 2020»
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6. «Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και ΔΕΥΑΘ για υποβολή προτάσεων στις ανοιχτές και στις προσκλήσεις που θα ανοίξουν στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και αφορούν υλοποίηση πράξεων ύδρευσης – αποχέτευσης».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8. «Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης για την προμήθεια ασφαλτικών και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9. «Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια « Προμήθεια Διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη» σύμφωνα με την αριθ . 2038/2020 μελέτη που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου, προϋπολογισμού 204.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. στα πλαίσια χρηματοδότησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

10. «Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, έτους 2020».
(Εισηγητής: Πατήρα Δέσποινα)

11. «Περί έγκρισης ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ραξή για την ενίσχυση απόρων μαθητών».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος