Δήμος Θάσου


Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2020

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18-12-2020
Αριθ. πρωτ. 15222
Αριθ. Συνεδρ.:50η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. « Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2021.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου)

3. «Περί αποδοχής ή μη δωρεάς αυτόματης μηχανής αντισηπτικού».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Περί αποδοχής ή μη δωρεάς δύο σταντ για αντισηπτικό υγρό ».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. «Υποβολή για έλεγχο της υπ. αριθ. 48/2020 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2021»
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

6. «Υποβολή για έλεγχο της υπ. αριθ. 47/2020 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ «Έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ», οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

7. « Περί κατάρτισης του σχεδίου της 17ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

8. «Περί σύναψης ή μη, συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Θάσου είναι εταίρος».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

9. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘’Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

10. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος